Odběr cihelné a betonové suti, lomový kámen, recykláty

Ceník odběru a odvozu stavebního odpadu

Odběr materiálu Nakládání s odpady a odpadovým hospodářstvím podle požadovaných zákonných povinností stanovených zákonem č. 185/2001 Sb. Na odebraný odpad vystavejeme doklad o ekologické likvidaci.

Typ Zadejte množství Cena za tunu Celkem za množství
Cihelný odpad čistý (17 01 01) tuny (t)
Betonový odpad čistý (17 01 02) tuny (t)
Keramické střešní tašky a střepy (17 01 07) tuny (t)
Odpad směsný (cihly,beton,tašky/střepy) tuny (t)
Celkem za odběr:
Celkem DPH 21%:
Celkem s DPH:

Bude-li v přijímaném odpadu zjištěna nepřípustná příměs ještě v přítomnosti dodavatele odpadu, nebude do zařízení přijat.

© 2017 Rectech, all rights are reserved